Tarieven & Algemene Voorwaarden
Interieurfotografie
Gemeubileerde, leegstaande woningen en bedrijven
U ontvangt 10 tot 25 foto’s naar gelang het aantal m²
tot € 500.000   169,00
van € 500.000 tot € 750.000   189,00
van € 750.000 tot € 1.000.000   225,00
> € 1.000.000 Villa’s, Bedrijven en speciale reportages vanaf   250,00
Fotostyling tijdens fotoshoot zonder accessoires     49,00
Styling Quick Scan v.a.   125,00
Portretfotografie / business fotoshoot
Portret studioshoot half uur, 5 foto’s vanaf     75,00
Business fotoshoot op locatie startkosten incl. 1 persoon    150,00
Business fotoshoot tot 25 personen p.p.     75,00
Business fotoshoot vanaf 25 tot 100 personen p.p.     50,00
Visagie vanaf p.p.     50,00
Studio reclame fotografie
Studio Zwangerschapsshoot (max 2 uur) 10 bewerkte foto’s   125,00
Studio Baby Born shoot (max 2 uur)10 bewerkte foto’s   125,00
Familie shoot (tot 6 personen, + 25€ p.p.) 10 bewerkte foto’s   150,00
Dieren fotografie 10 bewerkte foto’s   125,00
 
Bruiloft reportage (eigentijds, trendy en fris)    Vanaf
Incl. voorbespreking bij u thuis   750,00
5 uur fotografie, bewerkte foto’s op DVD of via download
Uit te breiden met boek, meer uren of een kennismakingsshoot.
 
Genoemde prijzen op deze pagina zijn incl. B.T.W.
Tot 35 km rond postcode 2182 daarboven 0,35 cent per km

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10
lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke
met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden
gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet
met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief,
afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van
artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen een b-Arthouse en een Wederpartij,
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.


3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. b-Arthouse heeft het recht om tot twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te
herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de
prestatie tegen een proportionele prijs.


4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door
b-Arthouse gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde
vergoeding kan worden gesproken, zal b-Arthouse naar
redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de
Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt
gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen
vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers,
waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door
collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in
voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen
door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en
reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het
werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat b-Arthouse hogere kosten heeft
gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk
voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.


5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van b-Arthouse op onjuistheden
controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens
relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft
geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen
hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op
reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan b-Arthouse verschuldigde
betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten,
die hij aan b-Arthouse heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in
5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim
en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met
2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort
geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,
een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn
rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze
dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande
factuur van b-Arthouse nog niet heeft voldaan of anderszins nog
niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende
uit welke overeenkomst met b-Arthouse dan ook.


6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van
feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie
van de Wederpartij, heeft b-Arthouse na een opgave van de
opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te
controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA
accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2%
afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen
de kosten van de controle volledig voor rekening van de
Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van
de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na
facturering aan b-Arthouse voldoen.


8. Levering

8.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd
in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen
wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de
Wederpartij.
8.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in
redelijkheid door b-Arthouse vastgesteld.
8.3 Indien b-Arthosue en de Wederpartij overeenkomen dat de
levertijd wordt vervroegd, heeft b-Arthouse het recht de
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te
verhogen.
8.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een
samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd
indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk
van waarde is.


9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de
Fotografische werken schriftelijk aan b-Arthouse te worden
medegedeeld. b-Arthouse heeft het recht binnen redelijke termijn
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


10. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de
Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische
werken te maken en/of te leveren.
10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de Wederpartij van de offerte van b-Arthouse. Deze
aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan
de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de
Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de
feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het
uitvoeren van werkzaamheden door b-Arthouse overeenkomstig de
offerte.
10.3 b-Arthouse heeft het recht om alles dat bij een
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen
technisch en creatief inzicht uit te voeren.
10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke
reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en
zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte
van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de
Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,
heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding,
verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is b-Arthouse
volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie
b-Arthouse werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst
te komen, inclusief modellen en stylisten.


11. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij b-Arthouse.


12. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en
openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de
persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1
sub c en d Aw in acht.
20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de
Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte
schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten).


13. Rechten van derden

13.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is
met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen
van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.
De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier
zake.
13.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.


14. Aansprakelijkheid Fotograaf

b-Arthouse is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de
Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet
aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering
feitelijk uitgekeerde somma.


15. Faillissement/surséance

Zowel b-Arthouse als de Wederpartij hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement
of surséance van betaling van de andere partij. In geval van
faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de
verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd
met de redelijkheid en billijkheid zijn.


16. Rechts-en forumkeuze

16.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)
is uitgesloten.
16.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze
Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen b-Arthouse

en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.